Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Działania KP PSP w Chełmnie i ochotniczych straży pożarnych powiatu chełmińskiego związane z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

    W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań w Europie na chorobę COVID-19, jak również rozprzestrzenianiem się zakażenia na obszarze Polski, w celu zmniejszenia ryzyka ekspozycji na zarażenie, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej polecił realizować szereg zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa.
Realizując polecenia komendanta głównego PSP oraz kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, komendant powiatowy PSP w Chełmnie m.in. wzmógł nadzór nad przestrzeganiem reżimu sanitarnego wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz we wszystkich obiektach KP PSP. Kadra kierownicza uczestniczy w wideokonferencjach oraz spotkaniach zespołów roboczych mających na celu ścisłą współpracę i wymianę informacji pomiędzy służbami i instytucjami, tak aby podjąć stosowne działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Wykonując polecenia komendanta głównego PSP, wprowadzono zasady tzw. pracy zdalnej dla części załogi, ograniczono do niezbędnego minimum wizyty petentów w obiektach PSP. Przeprowadzono szereg szkoleń dla strażaków i pracowników cywilnych KP PSP oraz członków ochotniczych straży pożarnych, którym przekazano obowiązujące wytyczne i procedury postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem, zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz informacji w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem. Komendant powiatowy PSP w Chełmnie wyznaczył również jednostki OSP z KSRG, które na wniosek miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej mogą dostarczać  żywność osobom pozostających w kwarantannie w miejscu zamieszkania lub wyznaczonych lokalach. Wyznaczone jednostki OSP przy współpracy z wójtami poszczególnych gmin zakupiły środki ochronne dla ratowników. Na bazie obiektów KP PSP w Chełmnie przygotowano odpowiednie pomieszczenia przeznaczone do celów kwarantanny dla strażaków, którzy mogli ulec potencjalnemu skażeniu koronawirusem podczas działań ratowniczych; podobnie jak jest to przewidziane w odniesieniu do Stanowiska Kierowania KP PSP w Chełmnie, wytypowano także miejsca i przygotowano się do funkcjonowania w siedzibach zastępczych w przypadku ewentualnej konieczności dekontaminacji obiektów koszarowych wskutek skażenia koronawirusem a także opracowano i wprowadzono do stosowania odpowiednie procedury postępowania w tym zakresie. Na bieżąco doposaża się KP PSP w Chełmnie w sprzęt ochrony osobistej strażaków. W dniu wczorajszym dostarczono kolejną partię okularów, ubrań ochronnych, rękawiczek lateksowych oraz środków dezynfekcyjnych. tym razem z KW PSP w Toruniu. Ponadto w gotowości utrzymywany jest namiot pneumatyczny, który w przypadku zgłoszenia natychmiast zostanie skierowany do działań.