Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej związana z zagrożeniami sezonu grzewczego.

Kampania jest zorientowana na uświadomienie społeczeństwu zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym (w sezonie grzewczym), w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do powstania pożarów w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.

W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, który nazywany jest potocznie CZADEM – cichym zabójcą. Jest on niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Kampania jest realizowana w sezonie grzewczym naszych mieszkań i domów – od października do marca!


W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym “cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.


Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i  zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w  stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

 

Przekazanie samochodu do OSP Lipienek

   20 września 2019 r. w Lipienku w gminie Lisewo odbyła się uroczystość przekazania miejscowej jednostce OSP ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przekazany Renault Kerax GCBA dotychczas użytkowany był przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:  Wiceminister Oświaty Iwona Michałek, Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski,  posłanka Anna Sobecka, Marzenna Drab – Prezes Zarządu Okręgowego PIS,  nadbryg. Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu, bryg. Robert Wiśniewski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, st.bryg. Karol Utrata Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie,  Jakub Kochowicz – Wójt Gminy Lisewo, Sławomir Stachewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmnie, oraz delegacje OSP z terenu powiatu chełmińskiego.

 

   Wręczenia dokumentów oraz kluczyków do samochodu Prezesowi Tomaszowi Chmarzyńskiemu dokonali Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Jozef Ramlau oraz Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nadbryg. Janusz Halak.

 

   Po prezentacji wozu miały miejsce okolicznościowe wystąpienia zaproszony gości, po czym Prezes OSP Lipienek zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek.

 

Materiał: KP PSP w Chełmnie

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Chełmnie 14.09.2019r.

  W sobotę 14 września br. na stadionie w Chełmnie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmińskiego, których organizatorami byli:

 • Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmnie
 • Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmnie – gospodarz zawodów

zawodach, które patronatem objęli Starosta Powiatowy oraz Burmistrz Miasta Chełmna wystartowało ogółem 12 drużyn.  W kategorii drużyn seniorskich  7 drużyn męskich  oraz w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF po 4 drużyny w kategorii chłopców oraz jedna dziewczęca.

Zawody były rozgrywane w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym.

Wyniki zawodów były następujące:

– Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

W kategorii chłopięcych drużyn pożarniczych:

I miejsce     – MDP OSP  Chełmno z wynikiem  972 pkt,

II miejsce    – MDP OSP Linowiec z wynikiem 966 pkt,

III miejsce   – MDP OSP Bieńkówka z wynikiem 943  pkt,

IV miejsce –  MDP OSP Rybieniec z wynikiem 873 pkt;

W kategorii dziewczęcych drużyn pożarniczych:

I miejsce     – MDP OSP  Starogród z wynikiem  903 pkt,

– Męskie Drużyny Pożarnicze

I miejsce     – OSP Nowawieś Chełmińska z wynikiem 108  pkt,

II miejsce    – OSP Strucfoń z wynikiem 124  pkt,

III miejsce   – OSP Rybieniec z wynikiem 128  pkt,

IV miejsce  – OSP Chełmno z wynikiem 131  pkt,

V miejsce    – OSP Lipienek z wynikiem 141 pkt,

VI miejsce    – OSP Kijewo Królewskie z wynikiem 148 pkt,

VII miejsce    – OSP Papowo Biskupie z wynikiem 160 pkt,

W kategorii MDP dwie najlepsze drużyny w swoich kategoriach otrzymały nagrody rzeczowe a pozostałe drużyny pamiątkowe medale.  W kategorii MDP oraz seniorów zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Fundatorem nagród rzeczowych oraz pucharów było Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

W trakcie zawodów nie zabrakło strażackiego poczęstunku, który ufundował Urząd Miasta w Chełmnie.

Organizatorzy zawodów dziękują wszystkim strażakom z terenu powiatu chełmińskiego za przybycie oraz za sportową walkę.

 

Służby uczą bezpiecznych zachowań chełmińską młodzież.

    Na chełmińskim Rynku w dniu dzisiejszym doszło do  zderzenia dwóch samochodów osobowych. W pojazdach uwięzione ranne osoby.  Na miejsce przybyły chełmińskie służby ratunkowe i podjęły działania. To jeden z elementów scenariusza pokazów, które zorganizowały wspólnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie, Pogotowie Ratunkowe oraz  Sławomir Karnowski,  emerytowany żołnierz jednostki „GROM”.  Pokaz  współpracy służb pn. ”ZINTEGROWANE DZIAŁANIA SŁUŻB W SYTUACJACH ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA”, zorganizowano pod patronatem  Urzędu Miasta w Chełmnie.  Licznie przybyli na miejsce uczniowie szkół byli świadkami  symulacji wypadku drogowego w tym udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej,  ratownictwa technicznego, prac służb związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia  oraz neutralizacją wycieków płynów eksploatacyjnych. Dodatkowo zaprezentowano  pokaz posłuszeństwa psa policyjnego oraz scenkę dotyczącą wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej. Omówiono również zagrożenia występujące w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia. Celem całego przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz propagowanie jego zasad jak i reagowanie w sytuacjach kryzysowych na terenach placówek oświatowych. Za pomoc w organizacji  imprezy organizatorzy dziękują firmom “Auto-Mix”, “ECKERT”, „Diada”, Dyrektorowi CHDK w Chełmnie.