Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Zakończnie szkolenia podstawowego dla strażaków ochotników z jednostek OSP powiatu chełmińskiego.

W dniu 23 października br. w KP PSP w Chełmnie zakończyło  się szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.  W szkoleniu, które rozpoczęło się 8 września  udział wzięli  druhny i druhowie z jednostek OSP powiatu chełmińskiego włączonych do KSRG jak i spoza  systemu. Celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do:

  •  nabycia wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności  ratowniczych, w tym  gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi;
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.
  • Egzamin, który składał się z części teoretycznej i praktycznej z wynikiem pozytywnym zaliczyli wszyscy dopuszczeni druhowie i druhny – łącznie 27 osób. Absolwenci szkolenia uzyskali uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.