Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Sezon grzewczy 2017/2018

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 w Chełmnie

Ze względu na rozpoczynający się sezon grzewczy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z nieszczelności
i drożności przewodów kominowych, złej eksploatacji pieców i kuchenek gazowych, używania zgodnie z instrukcja obsługi różnego rodzaju grzejników elektrycznych oraz należytej wentylacji pomieszczeń.

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, corocznie w tym okresie odnotowywana jest większa liczba interwencji w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych.

System centralnego ogrzewania jest stosunkowo bezpieczny pożarowo. Niestety często do dogrzewania mieszkań używane są urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną lub gazem.

Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym są:

 • nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów,
 • nieprawidłowe składowanie materiałów palnych w kotłowniach,
 • niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych,
 • pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych

do pracy całodobowej,

 • niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych,

Wymienione przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dlatego też apelujemy o zwrócenie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń, których przestrzeganie pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeństwem.

 

Eksploatacja urządzeń elektrycznych (w tym również urządzeń grzewczych):

 • nie należy stosować naprawianych „watowanych” bezpieczników topikowych oraz

bezpieczników o większej mocy niż wskazane,

 • należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji

elektrycznej – nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli

i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych,

 • należy zlecać wykonanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych i gazowych

zgodnie z instrukcją obsługi osobom do tego upoważnionym,

 • nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych

instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,

 • nie należy ustawiać urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem

urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,

 • nie należy ustawiać urządzeń nagrzewających się do temperatury powyżej 100 stopni C

w odległości mniejszej niż 0,5 m od materiałów palnych.

 

Eksploatacja urządzeń gazowych:

 • nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych – w prawidłowo działających urządzeniach gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO). Ponadto:
 • nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia,
 • nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową – może się to skończyć poważnym

zatruciem organizmu,

 • gazowe urządzenia promiennikowe należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich

przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi,

 • nie należy ustawiać gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów łatwo

zapalnych (mebli, firanek itp.) – zachowaj odległość minimum 60 cm,

 • w mieszkaniu nie należy przechowywać więcej niż 2 butli gazowych o ładunku nie

przekraczającym 11 kg,

 • nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu

(piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest gazem cięższym od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,

 • nie należy użytkować instalacji na gaz płynny w obiektach wyposażonych

w instalacje gazu ziemnego.

 

Kilka zasad ogólnych:

 • nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych, gazowych jak również na paliwo stałe,
 • należy wykonywać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – zaniedbania tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla,
 • w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności jak również zapobieżenia
 • zapalaniu zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadza),
 • podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m.,
 • należy używać tylko tych urządzeń grzewczych elektrycznych i gazowych, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,
 • w przypadku używania urządzeń sprowadzonych z zagranicy należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta.

 

Czad i ogień-obudź czujność

Ze względu na sposób działania na organizm ludzki, czad zwany jest również cichym zabójcą. Gromadzący się w powietrzu czad jest niewidocznym, pozbawionym zapachu gazem, nieco lżejszym od powietrza. Tlenek węgla ma zdolność do wyjątkowo łatwego łączenia się z hemoglobiną (około 300 razy szybsze od tlenu), powstaje karboksyhemoglobina, a przez to stanowi zagrożenie dla wszystkich organizmów, które wykorzystują hemoglobinę do transportu tlenu do tkanek. Powstaje niedotlenienie tkanek a w konsekwencji śmierć. Tlenek węgla może wydzielać się na skutek nieprawidłowego działania urządzeń ogrzewczych – złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej ich eksploatacji. Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały spalinowe. Szczególnie narażeni na niekorzystne skutki działania czadu są ludzie starsi, chorujący na serce i z kłopotami w oddychaniu oraz dzieci. Powikłaniem zatruć tlenkiem węgla są zmiany zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie nerwowym, nerwobóle, niewydolność płuc, pogorszenie pamięci oraz zdolności koncentracji.

 

Jak zapobiegać:

 • dokonuj okresowych czyszczeń przewodów kominowych,
 • kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • w pomieszczeniach, w których występuje spalanie paliwa zapewnij skuteczną wentylację,
 • nie zatykaj kratek wentylacyjnych w drzwiach oraz od przewodów wentylacyjnych,
 • W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straż pożarną),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie, np.  metodą usta – usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJMY!

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich.

 

Spalanie śmieci w piecach

Informujemy jednocześnie, że  Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów
w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach osoba, która wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów  popełnia wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny.

 

Czego nie wolno palić?

W domowym piecu ani w przydomowym ogródku nie wolno spalać między innymi: plastikowych pojemników i butelek po napojach, zużytych opon, innych odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowań po farbach
i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb foliowych z polietylenu, papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych.

 

 

 

Chełmno 2017r.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Czytaj więcej…