Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Leśne ćwiczenia i kontrole w powiecie chełmińskim

          Leśnictwa Chełmno, Małe Łunawy oraz Raciniewo były w czerwcu miejscem przeprowadzonych przez KP PSP w Chełmnie ćwiczeń oraz kontroli na obszarach leśnych. Zadania te są realizacją polecenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, by zintensyfikować czynności kontrolne oraz ćwiczenia na tych newralgicznych terenach podczas występujących w okresie letnim susz. Podczas tych czynności sprawdzono stan dróg pożarowych, wyznaczone punkty czerpania wody oraz sieć hydrantową.  Dodatkowo ustalono, że skontrolowane nadleśnictwa prowadziły obserwację lasów z wykorzystaniem punktów obserwacji naziemnej, tj. wypełniały obowiązki wynikające z § 39 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo na terenach tych leśnictw organizowane były patrole naziemne. Przeprowadzone na każdej zmianie służbowej ćwiczenia były okazją do sprawdzenia posiadanego sprzętu, doskonalenia organizacji łączności na potrzeby działań ratowniczych, oraz sprawdzenia procedur postępowania podczas pożarów terenów leśnych, w tym współpracy ze służbą leśną.